Változások a tanyafejlesztési pályázatban - 2020. 08. 06.
Agrárhírek

Módosult a „Tanyák háztartási léptékű villamosenergia- és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései” című (VP6-7.2.1.4-17 kódszámú) felhívás.

felhívásban a 2. célterület (tanyák háztartási léptékű energia-, és vízellátás, valamint szennyvízkezelés fejlesztése önkormányzatok számára) keretében lehívható maximális támogatás 50 millióról 200 millióra emelkedett.  

A „Műszaki és szakmai elvárások” című pont (3.4.1.1) II. alfejezetének b) és c) pontja módosult. A módosítás értelmében a nem építési engedélyköteles tevékenység esetében nem elég az első építési költséget is tartalmazó kifizetési kérelem benyújtásakor a műszaki ellenőrnek le nyilatkoznia a nem enedélykötelesség tényét csatolva a beépített elemek tételes, ÉNGY-kódos listáját is tartalmazó felmérési és építési naplókat, hanem már a pályázat benyújtásakor le kell nyilatkozni a megadott dokumentumsablonon. A módosítások értelmében a költségvetés tervezést is (a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes) ÉNGY tételazonosító alapján kell összeállítani. Bekerült ebbe a pontba, hogy műszaki vagy szakmai tartalom csökkenésekor arányosan csökken az elszámolható támogatás is csökkeni fog. Ezekkel a változásokkal összefüggésben a csatolandó mellékletek listája is módosult.

A „Fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó pont” (3.6.2) tisztázza, hogy a tulajdoni viszony akkor tekinthető rendezettnek, ha az ÁÜF 7. pontjának megfelelnek, és ezt igazolni is tudja a pályázó legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásáig. Bekerült a felhívásba az, hogy az arányos visszakövetelési szankció, melyet alapvetően abban az esetben kell alkalmazni, amikor az indikátor nem éri el a vállalt indikátor 75%-t (a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §. (1)-(4) szerint) szakpolitikai mutatók és az OP – eredmény - indikátorok esetében nem alkalmazandó.

A fenntartási kötelezettség (3.8 pontban) kiegészült azzal, hogy veszélyhelyzet időtartalma alatt (az Alaptörvény 53. cikke alapján) a foglalkoztatási kötelezettség vonatkozásában a bázisértéket kell fenntartani, ezen túlmenően az IH-nak árbevétel-, üzemi eredmény-, és saját tőke növekmény vállalások esetén is figyelembe kell, hogy vegye a veszélyhelyzet projektre gyakorolt hatását.

Pontosításra került a támogatási kérelmek benyújtásának feltételei című (4.) pontjának bevezető szövege. Az 1. számú célterület (tanyák háztartási léptékű energia-, és vízellátás, valamint szennyvízkezelés fejlesztése magánszemélyek számára) vonatkozásában a támogatást igénylők köre (4.1 pont) pontosításra került. Túl azon, hogy a pályázó magánszemélynek a támogatás igénylését megelőző évben folyamatosan, életvitelszerűen a fejlesztéssel érintett tanyán kell laknia, a tanyának legalább részben saját vagy közeli hozzátartozójának tulajdonában kell állnia.

A támogatásban nem részesíthetőek köre (4.2 pont) is kiegészítésre került. A kiegészítés értelmében nem pályázhat az, akinek ugyanazon megvalósítási hely vonatkozásában „Egyedi szennyvízkezelés”című (VP-6-7.2.1. 2-16) pályázat vagy más beruházási pályázat kapcsán már támogatási okirattal rendelkezik.

A kiválasztási kritériumok (4.4.2 pont) 2. hiánypótoltatható jogosultsági szempontok című (2.) alpontját átfogalmazták, úgy hogy csak akkor van lehetőség hiánypótlástra, ha jogosultsági szempontot igazoló dokumentum hiánypótlás keretében pótoltatható és a pályázó megfelel a hiánypótlási kritériumoknak. Ugyanennek a pontnak 3. tartalmi értékelési szempontok alpontnál a Fenntartási és üzemeltetési terv minősége – mindkét célterület vonatkozásában - kiegészítésre került a felhívás 2/A és 2/C jelű mellékleteiben foglalt pontszámokkal. Továbbá a támogathatóság alsó határa a minimális 50 pontról 40 pontra csökkent.

A támogatás mértéke, összege című (5.3) pontjának a) pontja pontosításra került a Bevezető oldal módosításainak alapján, továbbá kiegészítésre került egy szabállyal, miszerint: „Egy támogatást igénylő által - akár egy vagy több támogatási kérelemben - igényelt támogatási összeg nem lépheti túl az adott célterületen igényelhető maximális támogatási összeget. Amennyiben a jelen felhívás kapcsán már rendelkezik támogatott kérelemmel, abban az esetben a hatályos támogatói okiratba foglalt támogatási összeg is beleszámítódik az összeghatárba.”

Kiegészítésre került az Előleg igénylése (5.4) című pontja, a likviditási tervre vonatkozó szabályokkal, továbbá azzal, hogy nem igényelhető támogatási előleg egyszeri elszámolás esetén. Az elszámolható költségek köre című (5.5) pont is pontosításra került. A „b) Projekt előkészítés költségei” pont a 272/2014.(XI.5.) Korm. rendelet 5. számú melléklete alapján kiegészítésre került. Ugyanezen rendelet értelmében a „h) Szolgáltatásvásárlások költsége” és az „i) Projektmenedzsment költségek” alpontok is beszúrásra kerültek. Kiegészítésre került a „b) Projekt előkészítés költségei” pont a 272/2014.(XI.5.) Korm. rendelet 5. számú melléklete alapján. Beszúrásra kerültek a „h) Szolgáltatásvásárlások költsége” és az „i) Projektmenedzsment költségek” alpontok (szintén a 272/2014.(XI.5.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerint).

Tanyánként a támogatási összeg felső határa háztartási léptékű szennyvízkezelést, - tisztítást szolgáló rendszer kiépítése esetében maximum 2 millió forintról maximum 4 millió forintra emelkedett, ugyanígy a háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése esetében is. Háztartási léptékű szigetüzemű, vagy hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépítése esetén továbbra is maximum 4 millió forint a támogatási összeg, azonban - legfeljebb 5 kW teljesítményű rendszer esetén maximum 450.000 forint/kW lehet a támogatási összeg, és legfeljebb 10 kW teljesítményű rendszer esetén maximum 400.000 forint/kW. A támogatási kérelem mellékleteként be kell nyújtani egy az illetékes áramszolgáltató által kiadott igazolást/kimutatást arról, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 naptári hónapban mekkora volt a tényleges villamos-energiafogyasztás a fejlesztéssel érintett tanyán, alátámasztva ezzel a beszerelni kívánt rendszer szükségességének realitását. A tervezett berendezés maximális kapacitása az elmúlt 12 hónap tényleges villamos-energia fogyasztásának 110%-a lehet, azonban maximum 10 kW teljesítménnyel rendelkező rendszer támogatható. Azon tanyák esetében, ahol nem igazolható az éves villamosenergia-fogyasztás - vagy, mert az elmúlt 10 évben nem rendelkeztek villamos-energia ellátással, vagy olyan módon (pl. aggregátorral) állítottak elő villamos-energiát, hogy nem határozható meg objektíven az éves fogyasztás mértéke, vagy nem igazolható az almérőn mért éves fogyasztás – ott legfeljebb 3,5 kW-os napelemes rendszer kialakítása támogatható. Napelemes fejlesztések esetében a beszerelni kívánt inverter teljesítménye maximum 30%-al haladhatja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónap átlagában mért villamos-energiafogyasztást.”szegű támogatás számolható el.

Az elszámolhatóság további feltételei című (5.6) pontja szintén kiegészítésre került.  Építési tételek esetében a jóváhagyott elszámolható kiadások mértéke nem haladhatja meg az ÉNGY szerinti referenciaárakat. Amennyiben a referenciaár ÉNGY szerint nem állapítható meg, az elszámolni kívánt kiadási tételek vonatkozásában 3 darab árajánlat csatolása szükséges. Emellett beillesztésre került egy 15. számú pont, amely tartalmazza a nem közbeszerzés köteles beszerzések vonatkozásában az összeférhetetlenségi szabályokat.

Pontosításra került az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások című (5.7) pontja, így továbbra is elszámolható a műszaki ellenőri szolgáltatás, azonban a Tanácsadó Mérnökök Nemzetközi Szövetsége (FIDIC) mérnöki költségei nem.

Az első kifizetési kérelemhez csatolandó mellékletek listája (6.3 pont) is bővült. Az első olyan kifizetési kérelemhez, melyben engedélyhez kapcsolódó elszámolási elemek vannak, csatolni kell a jogerős építési engedélyt (amennyiben releváns), jogerős vízjogi létesítési engedélyt (ehhez a záradékolt építészeti-műszaki tervdokumentációt).


NAK

Agrometeorológiai előrejelzés
2018. január 4. - január 10. közötti időszakra
RÉSZLETEK