Új támogatási lehetőségek az Európai Innovációs Partnerség bevezetésével - 2016. 08. 29.
Innováció és agrárkutatás

Az Európai Innovációs Partnerség (EIP) koncepció az Európai Bizottságban először 2012-ben fogalmazódott meg. Az EIP célja a versenyképes, termelékeny és fenntartható mezőgazdaság, valamint erdészet támogatása, küldetése a kutatás és az innovatív megoldások gyakorlati alkalmazása közötti szakadék áthidalása.

Az EIP-Agri hálózat legfontosabb feladatának a mezőgazdaság, az élelmiszer-feldolgozás és az erdészet területén jelentkező innovatív ötletek felderítése, azok finomítása, illetve a potenciális partnerek – gazdálkodók, kutatók és egyéb szereplők - egymással történő összekapcsolása tekinthető. További teendője az innovációs ötletek finanszírozását lehetővé tevő források beazonosítása, a tájékoztatás, a projektgazda védelmének biztosítása, segítségnyújtás az operatív csoportok tagjai számára a partnerségi megállapodás megkötése során, valamint a támogatott projektek eredményeinek széles körben történő megosztása.


A hálózat előnyének minősül, hogy Magyarország integrálódhat az EU-ban már működő nemzetközi agrár-innovációs hálózatba, bekapcsolódhat a tudásátadásba, részt vehet a H2020 többszereplős projektjeiben, az EU-s tematikus hálózatokban és nemzetközi műhelymunkákban. Fentiek megvalósítása érdekében a hálózat elsődleges célja az, hogy formálja mind a gazdálkodók, mind a kutatók szemléletét, azaz egyrészt hatást gyakoroljon a gazdálkodókra ahhoz, hogy nyitottak legyenek az innovatív megoldásokra, a kutatók által felhalmozott tudás felhasználásra, másrészt, hogy a kutatók erőteljesebben koncentráljanak a piaci szükségletekre.

Az Európai Parlament és a Tanács Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 1305/2013/EU számú rendelete (35., cikk, 56. cikk) lehetőséget ad arra, hogy azok az együttműködések, amelyek innovációs projektek megvalósítására alakulnak és megfelelnek bizonyos kritériumoknak, támogatásra pályázhassanak a hazai Vidékfejlesztési Program keretén belül. Az Agrár-Innovációs Operatív Csoportokat (OCs) mezőgazdasági termelők, kutatók, tanácsadók, valamint a mezőgazdasági és az élelmiszer- ipari ágazatban működő olyan vállalkozások hozzák létre, akik/ amelyek releváns szerepet töltenek be az EIP célkitűzéseinek teljesítése szempontjából. Az Operatív Csoportok feladatai közé tartozik egy olyan tervnek a kidolgozása, amelyben ismertetik a kidolgozandó, tesztelendő, kiigazítandó vagy végrehajtandó innovatív projektet, illetve bemutatják a várt eredményeket és azt, hogy a projekt milyen mértékben és hogyan járulhat hozzá a termelékenység fokozásához, a fenntartható erőforrás-gazdálkodással kapcsolatos célkitűzés megvalósításához. Az innovatív projektek végrehajtása során az operatív csoportok olyan intézkedéseket dolgoznak ki, majd hajtanak végre, amelyek finanszírozhatóak a vidékfejlesztési program keretében. Az Operatív Csoport lehet a tagok által létrehozott önálló jogalanyisággal bíró szervezet (pl. Kft, Bt, szövetkezet, egyesület) vagy konzorcium. Ez utóbbi esetben a támogatás kedvezményezettje a konzorciumot vezető tag lehet. A csoport működését a feladat- és felelősségkörök meghatározásával írásba foglalt együttműködési megállapodásban kell szabályozni. Újonnan létrejött és már létező csoport is pályázhat, de a korábban létrejött csoport is csak új, még nem megkezdett projekttervvel.

Az Operatív Csoportok létrehozására és működtetésére támogatás igényelhető, mely 5%-ban az előkészítés, 40%-ban a megvalósítás K+F feladatainak, szintén 40%-ban a gazdálkodóknál történő megvalósítás, továbbá 15%-ban az együttműködés és tudásmegosztás költségeit fedezheti. A támogatás vissza nem térítendő, időtartama 2-4 év, erdőgazdálkodás esetén 5 év, intenzitása 100%, maximális összege 150000 euró/projekt, és feltételezi a projekt OCs tagok által közösen történő megvalósítását, az eredmények nyilvánosságra hozását.

Az innovatív projektek megvalósításához a működtetés biztosítását szolgáló támogatás mellett szükség lehet kísérleti beruházások támogatására is. Az Európai Innovációs Partnerséghez kapcsolódó beruházási művelet megteremti a kapcsolatot az innovációs együttműködések és a technológiafejlesztés alintézkedés között. Valamennyi művelet esetében kiválasztási kritérium az önálló innovatív tartalom, vagy innovációs eredmény átvétele, amely műveleti szinten biztosítja az innováció teljesülését. Beruházási támogatás igényelhető a mezőgazdasági termelés, a mezőgazdasági termékek feldolgozásának, a borászat és az erdészeti technológiák, termékfeldolgozás, értékesítés fejlesztésére, erdősítésre, agrár-erdészeti rendszerek létrehozására, erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzésére, illetve erdei ökoszisztémák ellenálló képességének, környezeti értékének növelésére. A beruházási forrás ugyanannak a pályázati eljárásnak a keretében igényelhető, mint a működési támogatás és a megvalósítás során erre folyamatosan sor kerülhet. A támogatás maximális mértéke projektenként 645000 vagy 3200000 euró, attól függően, hogy egyéni vagy kollektív beruházásról van szó, intenzitása 50% vagy 60%, előbbi a Közép-magyarországi régióra, utóbbi a nem Közép-magyarországi régióra vonatkozik.

A mezőgazdasági termelés fejlesztését biztosító kísérleti beruházás megvalósítása során elszámolható költségnek tekinthető az épület, építmény és létesítmény építési, szerzési vagy fejlesztési költsége, a gépek, berendezések beszerzési költsége, az ezekhez a kiadásokhoz kapcsolódó általános költség (pl.: hatósági eljárási vagy tanácsadási díjak, megvalósíthatóság tanulmányok költségei), továbbá az immateriális beruházás (számítógépes szoftverek megvásárlása, vagy kifejlesztése, szerzői jogok stb.) Olyan mezőgazdasági termelők, vagy fiatal mezőgazdasági termelők pályázhatnak, akik a benyújtást megelőző lezárt üzleti évben a mezőgazdasági tevékenységből legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek, illetve akik az előző évi árbevételüknek legalább a felét mezőgazdasági tevékenységből szerezték. A fiatal mezőgazdasági termelő esetében hangsúlyozandó, hogy nekik 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitás jár az adott régióhoz tartozó alaptámogatási intenzitáson felül.

Innovatív projektnek az a projekt tekinthető, amely a vállalkozásokat széles körben érintő probléma kezelését vagy lehetőség kihasználását célozza, és ennek érdekében tudományos ismeretek felhasználásával megoldást dolgoz ki, ami lehet: új termék, szolgáltatás, gyakorlat, termelési eljárás, technológia, vagy egy új módja a szervezési folyamatoknak.

Pályázáskor előnynek számít a nagyobb csoportlétszám, a csoport összetétel sokszínűsége (tudás-előállító, tudás-átadó és tudás-felhasználó); a tagok felkészültsége; a projekt megvalósíthatósága, a projekt várható eredményeinek hasznosíthatósága; a költséghatékonyság; az innovatív potenciál; a mikro- és kisvállalkozók, az induló fiatal gazdák nagyobb aránya a csoporton belül; az eredmény-publikálás tervezett eszközeinek hatásossága.

Az Operatív Csoportok létrehozását egy, a Földművelésügyi Minisztérium megbízásából az Agrárgazdasági Kutató Intézet által fejlesztett és jelenleg is tesztelés alatt álló, honlap fogja segíteni, melyen bizonyos funkciók csupán regisztrációt követően lesznek elérhetőek. Regisztrálhatnak majd gazdálkodók, földhasználók, erdőgazdálkodók, tanácsadók, kutatóhelyek, élelmiszer-feldolgozók, kis- és nagykereskedők, civil szervezetek, felsőoktatási intézmények, köztisztviselők, termelői csoportok, termelői értékesítő szervezetek, és az egyéb kategóriában eddig nem nevesített szereplők.

A honlap előnyei között szerepelnek a következők:

  • azonnali rálátást teremt a problémákra, az innovációs nichekre;
  • költség- és időkímélő módon virtuális színteret biztosít az ötleteléshez;
  • lehetővé teszi a potenciális partnerek, projektlehetőségek könnyű, gyors beazonosítását;
  • elősegíti a jövedelmező együttműködés, a hálózatosodás kialakulását;
  • közvetlen, gyors információszerzésre, tájékozódásra ad lehetőséget, transzparens működést biztosít (országos szinten, a projektfolyamat vonatkozásában) és nem utolsó sorban ingyenes szolgáltatás a felhasználók számára.

 

Az EIP-re vonatkozóan további részletekről jelenleg többek között a brüsszeli EIP-Agri holnapon, a Földművelésügyi Minisztérium weboldalán, különböző EIP-t bemutató rendezvényekről szóló összefoglalókból, sajtóközleményekből, a Vidékfejlesztési Program teljes szövegéből, vagy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Vidékfejlesztési Program Kézikönyv c. kiadványából tájékozódhatnak.

 

Dr. Vásáry Viktória
tudományos tanácsadó
Agrárgazdasági Kutató Intézet 

Agrometeorológiai előrejelzés
2018. január 4. - január 10. közötti időszakra
RÉSZLETEK