Hatályos a beszámolási kötelezettségekről és jogi személyekről szóló törvény - 2020. 06. 25.
Agrárhírek

A Magyar Közlöny 2020. június 17-i, 144. számában megjelent a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény, amely egyebek mellett rendelkezik a beszámolási kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos, valamint a jogi személyekre vonatkozó átmeneti szabályokról.

2020. évi LVIII. törvény törvény beszámolási kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos átmeneti szabályozásokat tartalmazó része − 20. pont 42. § (1) bekezdés − értelmében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolókra vonatkozó beszámoló készítési, nyilvánosságra hozatali, letétbe helyezési és közzétételi, továbbá benyújtási, leadási, megküldési határidők – ha azok 2020. április 22. és 2020. szeptember 30. között esedékesek – 2020. szeptember 30-ig meghosszabbodnak, azzal, hogy ezen beszámolókra épülő további számviteli kötelezettségek határidejét ettől a naptól kell számítani.

A törvény jogi személyek döntéshozatalára vonatkozó szabályozás − 51. pont 106. § (1) bekezdés − értelmében a jogi személy döntéshozó szervének ülése a tag elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő részvételével is megtartható, vagy határozathozatalára – ha a jogi személyre vonatkozó törvényi előírás az ülés tartása nélküli döntéshozatalt nem zárja ki – az ügyvezetés kezdeményezésére ülés tartása nélkül is sor kerülhet akkor is, ha a jogi személy létesítő okirata e lehetőségekről és annak feltételeiről nem rendelkezik.

A törvény rendelkezik továbbá arról is, − 108. § (1) bekezdés – hogy ha a veszélyhelyzet ideje alatt a jogi személy ügyvezetése a veszélyhelyzetben alkalmazandó jogszabályi rendezések alkalmazásával a döntéshozó szerv hatáskörébe tartozó ügyben határozott, e döntést a veszélyhelyzet megszűnését követő legfeljebb 90. napra összehívandó rendkívüli döntéshozó szervi ülés napirendjére kell tűzni. Ha az utólagos döntéshozó szervi határozat a korábbi döntést megváltoztatja, vagy hatályon kívül helyezi, az nem érinti az azt megelőzően keletkezett jogokat és kötelezettségeket.

További szabályozás − 108. § (2) bekezdés – hogy a veszélyhelyzet megszűnését, azaz 2020. június 18-át követő legfeljebb 90. napra (2020. szeptember 16-ig) összehívandó rendkívüli döntéshozó ülés napirendjére kell tűzni továbbá a jogi személy vezető tisztségviselőjének vagy testületi tagjának, valamint az állandó könyvvizsgálójának a veszélyhelyzet ideje alatt megszűnt megbízatása miatti intézkedést (tisztújítás), ha a veszélyhelyzet ideje alatt a megbízatás meghosszabbításáról vagy új személy megbízásáról a jogi személy nem határozott.

A jogi személy vezető tisztségviselőkből álló ügyvezető testülete, felügyelőbizottsága, audit bizottsága, valamint jogszabály vagy a létesítő okirat rendelkezése alapján létrehozott más testületi szerve üléseit elektronikus hírközlő eszköz útján vagy más személyazonosítást lehetővé tevő elektronikus eszköz igénybevételével is megtarthatja, vagy írásbeli egyeztetést folytathat és a jogi személy irányításával kapcsolatos döntéseket írásban is meghozhatja. Az írásbeli egyeztetés és döntéshozatal elektronikus üzenetváltással (e-mail) is történhet (109. § (4) bekezdés).

A 2020. évi LVIII. törvény fenti rendelkezései a veszélyhelyzet megszűnésekor, azaz 2020. június 18-án léptek hatályba.


NAK

Agrometeorológiai előrejelzés
2018. január 4. - január 10. közötti időszakra
RÉSZLETEK