Tájékoztató a 2021-es támogatási év termeléshez kötött- és átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatás igényléséről - 2021. 02. 11.
Agrárhírek

A korábbi évekhez hasonlóan 2021-ben is mind nemzeti, mind pedig EU-s forrásból támogatás kerülhet kifizetésre a juhtenyésztők, juhtartók számára. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet [a továbbiakban: 5/2015. (II. 19.) FM rendelet] alapján állategyedenként, termeléshez kötötten anyajuhtartás támogatásként (ÁNT) valamint termeléstől elválasztva, történelmi bázis alapján a kedvezőtlen adottságú területeken nyújtandó anyajuh kiegészítő támogatásként, továbbá a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 9/2015. (III. 13.) FM rendelet] alapján termeléshez kötött közvetlen anyajuhtartás támogatásként.

Mind az átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatás, mind pedig a termeléshez kötött közvetlen anyajuhtartás támogatás esetében minden olyan, a juh fajhoz tartozó nőivarú állat jogosult támogatásra, amely a birtokon tartási időszak utolsó napján legalább az egy éves kort elérte. A nemzeti forrásból származó anyajuhtartás támogatásnál a támogatható minimális állatlétszám tíz egyed, az EU forrásból származó termeléshez kötött támogatás esetében pedig a támogatható minimális állatlétszám egy egyed. 

A 2021. évi anyajuhtartás termeléshez kötött átmeneti nemzeti és uniós közvetlen támogatására irányuló kérelmek szankciómentes benyújtásának időszaka: 2021. február 1. - március 20. Tekintettel azonban arra, hogy 2021. március 20. munkaszüneti napra esik, a kérelmek legkésőbb a következő munkanapig, azaz 2021. március 22-ig benyújthatóak.

A támogatási kérelmek a 2021. március 22-i határidőt követően további 25. naptári napig, azaz 2021. április 16. napjáig még benyújthatóak, de ebben az esetben a megállapított támogatási összeg – mindkét támogatás tekintetében – munkanaponként 1 %-kal csökkentésre kerül. A 25 naptári napon túli késedelmes − azaz 2021. április 16-a utáni − benyújtás esetén pedig a kérelem visszautasításra kerül.

A támogatási kérelmek a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: MÁK) honlapján keresztül, ügyfélkapus bejelentkezést követően és kizárólag elektronikusan nyújthatóak be. A kérelem benyújtásra vonatkozóan tehát nincsenek papír alapon rendszeresített nyomtatványok.

A támogatási kérelmet benyújtó mezőgazdasági termelőnek meg kell felelnie az 5/2015. (II. 19.) FM rendeletben és a 9/2015. (III. 13.) FM rendeletben rögzített valamennyi feltételnek, továbbá gondoskodnia kell a tenyészetében lévő állatállományra vonatkozóan a juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 182/2009. (XII. 30.) FVM rendeletben (a továbbiakban: Juh ENAR rendelet), valamint tenyészete(i)/tartási helye(i) vonatkozásában pedig a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendeletben foglaltak betartásáról, különös tekintettel az egyedek  tartós egyedi jelölésére, a folyamatos adatnyilvántartásra valamint az adatok adatbázisba történő bejelentésére vonatkozó előírásokra 

A kérelmezett állatoknak az ENAR nyilvántartásba – figyelemmel a Juh ENAR rendelet szerinti bejelentési határidőkre is – bejelentésre kell kerülnie, és azoknak a birtokon tartás végéig az ENAR nyilvántartásban szerepelnie kell. Támogatásra kizárólag a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) központi ENAR nyilvántartásában szereplő egyedek jogosultak! A kérelmezőnek továbbá legkésőbb a kérelem benyújtásának napjától a birtokon tartás végéig a Tenyészet Információs Rendszerben a támogatási kérelemben szereplő állatok tenyészetének állattartójaként kell szerepelnie.

A birtokon tartási kötelezettség mindkét támogatásnál a kérelem benyújtására jogkövetkezmények nélkül nyitva álló határidő lejártát követő naptól kezdődően 100. napig áll fenn. Felhívjuk a figyelmet, hogy a birtokon tartási kötelezettség minden napján meg kell lennie az ENAR nyilvántartásban szereplő, megfelelő korú ‒ azaz 2021. június 30-án éves kort betöltő ‒ támogatásra jogosult állatlétszámnak!

A támogatás igénybevételének további szakmai feltétele mindkét támogatás esetében, hogy a mezőgazdasági termelő az állattenyésztésről szóló 188/2019. (VII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint gondoskodjon az apaállat-használatról. A szakszerű apaállat-használat során csak és kizárólag törzskönyvi kivonattal vagy származási igazolással ellátott kos használható a nőivarú állomány fedeztetésére!

A korábbi évekhez hasonlóan a Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség (MJKSz), illetve annak megbízottja a támogatási feltételek teljesítéséről – az adott támogatási évre vonatkozóan – instruktori igazolást állít ki, ezért javasoljuk, hogy az igazolás kiadásával kapcsolatban a kérelmet benyújtó termelő időben keresse instruktorát!

Fontos változás azonban, hogy az idei évtől az MJKSz instruktora által kiadott igazolást nem kell benyújtani a támogatási kérelem mellékleteként mivel az abban foglalt tényekről a MÁK megkeresésére közvetlenül az MJKSz szolgáltat adatot! Kérjük azonban, hogy az instruktori igazolást a kérelmező ‒ a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 36. § (3) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően ‒ a támogatási döntés véglegessé válása naptári évének utolsó napjától számított legalább tíz évig őrizze meg! Az igazolásnak a helyszíni ellenőrzéskor rendelkezésre kell állnia és azt a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervnek rendelkezésére kell bocsájtani!

Hangsúlyozandó továbbá, hogy a kérelmezett állatlétszám nem lehet több mint az instruktori igazoláson szereplő anyajuh létszám, de a tartási kötelezettség betartása érdekében annál kevesebb lehet!

A 2021 évre vonatkozó elektronikus kérelmek benyújtását megelőzően kérjük, hogy a MÁK honlapján elérhető, a 2021-es támogatási évi termeléshez kötött- és átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatás igényléséről szóló 7/2021. (II. 8.) számú MÁK közleményt tekintsék át, mely közlemény részletes tájékoztatást ad a 2021. évi támogatások igénybevételének feltételeiről, segítséget nyújt a kérelembenyújtás és a kitöltés kérdéseiben, továbbá aktualizálja a közleményben rendszeresített K1350 Instruktori Igazolás elnevezésű nyomtatványt. A MÁK honlapján továbbá elérhető az instruktori igazoláshoz kapcsolódó kitöltési útmutató is.

Fontos, hogy a kérelmezők ellenőrizzék, hogy az instruktoruk által kiállított igazolás mindenben megfelel-e a fent említett kitöltési útmutatóban foglaltaknak!

Felhívjuk a figyelmet továbbá arra, hogy a meghatalmazottak útján elektronikusan benyújtott kérelmek esetében az igénylő általi papír alapú ellenjegyzésekor nem szabad elmulasztani az adatok helyességének ellenőrzését, mind az azonosító és személyes, mind pedig az állatlétszám adatok tekintetében!

Tekintettel arra, hogy a MÁK a kérelmek ügyintézését részben az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben szereplő adatok alapján végzi, ezért kérjük, hogy a kérelmezők fordítsanak kiemelt figyelmet arra, hogy az Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben szereplő adataik naprakészek legyenek, és tegyenek eleget a nyilvántartáshoz kapcsolódó változás-bejelentési kötelezettségeiknek is. Az elektronikus kérelem benyújtása előtt végezzék el a kötelező évenként egyszeri ügyfél adatellenőrzést!

A támogatási kérelem kapcsán további információ a MÁK honlapján érhető el, vagy az ugyfelszolgalat@mvh.allamkincstar.gov.hu e-mail címen, továbbá személyesen, illetve telefonon a MÁK és a megyei kormányhivatalok ügyfélszolgálatán kérhető.

Az instruktori igazolások kiállítása és egyéb, az MJKSz-hez kapcsolódó kérdések esetén pedig forduljanak bizalommal a Szövetség operatív igazgatójához Bögréné Bodrogi Gabriellához (Telefon: 1/412-5039, Mobil: 30/2127-675, Email: bogrenegabriella@mjksz.hu).

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falugazdász hálózatán keresztül segíti a gazdálkodókat a kérelmek benyújtásában. A tájékoztatással kapcsolatban felmerülő esetleges további kérdéseiket az Infocenter felületén az „Agrárszakmai kérdések/Egységes kérelem kategóriát kiválasztva tehetik fel.

 

(NAK)

Agrometeorológiai előrejelzés
2018. január 4. - január 10. közötti időszakra
RÉSZLETEK