Benyújtható a borászati gépbeszerzés iránti támogatási kérelem - 2022. 01. 19.
Agrárhírek

Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez igényelhető támogatásról szóló 53/2020 (X. 27.) AM rendelet alapján támogatás nyújtható borászati gépek és technológiai berendezések beszerzéséhez. A támogatás benyújtásának feltételeit és a benyújtandó mellékleteket a 7/2022. (I. 12.) Kincstári közlemény tartalmazza.

A támogatás jogosultja a borászati termék előállítására, kiszerelésére, illetve tárolására vonatkozó működési engedéllyel rendelkező természetes vagy jogi személy.

A rendelet alapján a támogatásra a 2021-2023 közötti időszakban 21 millió euró keret áll rendelkezésre. Az egy kérelmezőnek nyújtható támogatási összeg elérheti a 100 millió forintot is.

támogatás intenzitása:

 • őstermelő, illetve kis- és középvállalkozás esetében 40-50 százalék
 • nagyvállalat esetében 20-25 százalék.
 • támogatási kérelmek benyújtására 2022. évtől kezdődően január 15. és február 15. között nyílik lehetőség, amelyet elektronikus úton lehet benyújtani.
 • , A Kincstár a támogatási kérelmeket beérkezési sorrendben bírálja el

A 2022. január 15. és február 15. között benyújtott támogatási kérelemre kizárólag október 16. és november 16. között nyújtható be kifizetési kérelem. Egy benyújtási időszakban egy kérelmező kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be.

A támogatási kérelemhez az alábbiakat kell csatolni:

 • a beszerezni tervezett borászati gép, technológiai berendezés műszaki adatait tartalmazó, a gyártó által kiállított dokumentum másolatát;
 • a kérelmező nyilatkozatát a borászati üzem erjesztő- és tárolókapacitásáról (a borászati gép, technológiai berendezés beszerzésével tervezett beruházást megelőző, valamint az azt követő állapotról);
 • a gazdasági aktát vezető hegybíró igazolását arról, hogy a kérelmező a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatási (szüreti, termelési, készletjelentési) kötelezettségeinek a kérelem benyújtását megelőző borpiaci évben határidőben eleget tett;
 • a kérelmező nevére kiállított működési engedély másolatát;
 • gazdasági társaság, szövetkezet, egyéni cég esetén a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezésre álló utolsó évi beszámoló eredmény-kimutatásának és mérlegének másolatát;
 • őstermelő, egyéni vállalkozó esetében az utolsó két év adóbevallásának másolatát;
 • teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozatot, a borászati gép, technológiai berendezés nem saját tulajdonú vagy más személy rendelkezési jogával terhelt ingatlanon történő üzemeltetése esetében (nyilatkozatminta megtalálható a Kincstár honlapján)
 • három, egymástól és a támogatást kérelmezőtől független ajánlattevőtől származó, azonos műszaki paraméterekkel rendelkező borászati gépre, technológiai berendezésre vonatkozó árajánlatot (árajánlat minta megtalálható a Kincstár honlapján)
 • a kérelmező által választott, legkedvezőbb ajánlat szakmai indokolását, amelyben bemutatja a beruházás reális, takarékos, költséghatékony megvalósítását;
 • a kérelmező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az árajánlat tekintetében három, egymástól és a kérelmezőtől független ajánlattevőtől származó, azonos műszaki paraméterekkel rendelkező borászati gépre, technológiai berendezésre vonatkozó feltétel teljesül és megállapította, hogy az ajánlattevő nem minősül a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 2. pont 2.3.2.5b. alpontja szerinti (nem független) ajánlattevőnek, valamint az árajánlatban szereplő borászati gép, technológiai berendezés megfelel a Rendelet 2. § (3) bekezdés b) pontjában foglaltaknak, vagyis a szőlőfeldolgozáshoz, valamint a borászati technológiához kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz, anyagtovábbításhoz, raktározáshoz, illetve csomagoláshoz kapcsolódó, új, első üzembehelyezésű borászati gép;
 • az angoltól eltérő idegen nyelven kiállított dokumentum esetében szakfordító által készített hiteles magyar nyelvű fordítást, valamint a fordítást végző személy szakfordítói szakképesítésének igazolását;
 • a támogatási kérelemben szereplő borászati gép, technológiai berendezés Rendelet 2. § (3) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés kérelmező általi bemutatását tartalmazó leírást, amely számadatokkal alátámasztja a borászati gép, technológiai berendezés beszerzésével megvalósuló beruházás indokolását;
 • a kérelmező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a támogatási kérelemben megjelölt borászati gép, technológiai berendezés tervezett üzemeltetésének helyén üzemeltet-e azzal megegyező hasznosítású olyan borászati gépet, technológiai berendezést vagy folyamatban van-e azzal megegyező hasznosítású olyan borászati gép, technológiai berendezés beszerzése, amely vonatkozásában 2014. január 1-jét követően a Vidékfejlesztési Program keretében érvényes támogatói okirattal rendelkezik;
 • a kérelmező nyilatkozata szerinti energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás esetén a Rendelet 8. §-a szerinti igazolást.

támogatási kérelem a benyújtását követő naptól számított tíz napon belül, de legkésőbb a benyújtására nyitva álló időszak utolsó napjáig, 2022. február 15-ig elektronikus úton, az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül módosítható.

Az elektronikus benyújtás feltétele, hogy a kérelmet benyújtó személy (ügyfél/elsődleges képviselő/meghatalmazott/kamarai meghatalmazott) rendelkezzen ügyfélkapus hozzáféréssel.

Az elektronikus benyújtás feltétele, hogy a kérelmet benyújtó személy (ügyfél/elsődleges képviselő/meghatalmazottja/kamarai meghatalmazottja) rendelkezzen ügyfélkapus hozzáféréssel. Ügyfélkapus hozzáféréssel kizárólag természetes személyek rendelkezhetnek, így az elektronikus kérelemkitöltő felületen történő kérelembenyújtás során a nem természetes személyek (pl.: gazdálkodó szervezetek) elsődleges képviselő vagy meghatalmazott útján járhatnak el.

A fentiek alapján a kérelem benyújtási módjai:

 • természetes személy ügyfél esetén, amennyiben rendelkezik ügyfélkapus hozzáféréssel, akkor az ügyfélkapuján keresztül saját nevében,
 • nem természetes személy ügyfél esetén elsődleges képviselője útján,
 • természetes személy / nem természetes személy ügyfél esetén meghatalmazott útján ügyfélkapus beazonosítással történő benyújtás,
 • természetes személy / nem természetes személy ügyfél esetén kamarai meghatalmazott útján ügyfélkapus beazonosítással történő benyújtás.

 

Az intézkedéssel kapcsolatban további információ az alábbi linkeken található:

 • Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez igényelhető támogatásról szóló 53/2020 (X. 27.) AM rendelet:

7/2022 (I.12) Kincstári Közlemény és beadandó mellékletek:

 

 

(NAK)

Agrometeorológiai előrejelzés
2018. január 4. - január 10. közötti időszakra
RÉSZLETEK